Hvad er baggrunden for, at man igangsatte arbejdet med udviklingsplanen?

Beslutningen om at igangsætte et samarbejde om en fælles udviklingsplan for den danske Vestkyst blev truffet i 2016, hvor regeringen præsenterede den nationale strategi for dansk turisme. Den nationale strategi fastsætter pejlemærker for, at antallet af turister i Danmark skal vokse med en tredjedel frem mod 2025 målt i antal overnatninger, at turismeomsætningen skal nå 140 mia. kr., og at kvaliteten og tilfredsheden med oplevelsen skal op på niveau med det øvrige Nordeuropa. Pejlemærkerne er udtryk for et mål for, at turismen i Danmark skal vokse med samme hastighed som i det øvrige Nordeuropa.

Disse pejlemærker kan ikke nås uden et stærkt bidrag fra Vestkysten, som er et af Danmarks mest populære turistområder. Derfor var det et konkret initiativ i den nationale strategi, at Partnerskab for Vestkystturisme skulle samle relevante parter om en fælles udviklingsplan for turismen på Vestkysten.

Hvilken rolle spiller Vestkysten i dansk turisme?

Internationalt set har Danmark to stærke turismebrands: København og Vestkysten. Det er disse to områder, der i dag tiltrækker størstedelen af især den udenlandske turisme i Danmark. I 2017 var der 12 mio. udenlandske turistovernatninger ved den danske Vestkyst, hvilket er 45 procent af alle udenlandske overnatninger i Danmark. Vestkysten har således stor tiltrækningskraft for især et udenlandsk publikum og er et af Danmarks absolutte styrkepositioner som rejsemål.

Vestkysten er med til at få vigtige eksportindtægter til Danmark til gavn for vækst, omsætning og beskæftigelse. Turismen ved Vestkysten står bag en samlet turismeomsætning på knap 15 mia. kr. og skaber 17.822 job.

Turismen ved Vestkysten skaber vækst og omsætning også uden for kystområderne. Undersøgelser viser, at turisterne ved Vestkysten er blandt landets mest mobile og også besøger byer og attraktioner i andre dele af landet under ferieopholdet. Ifølge VisitDenmarks seneste turistundersøgelse besøger 40 pct. af alle turisterne i Vestjylland andre områder af landet under samme ferieophold.

Hvad er formålet med en fælles udviklingsplan for turismen på Vestkysten?

Udviklingsplanen handler om, at Vestkysten i fællesskab skal blive endnu bedre til at udnytte områdets store styrker. Når vi er fælles om turismesamarbejdet, står vi stærkere i forhold til både at løfte kvaliteten af vores ferietilbud og at skabe opmærksomhed omkring dem. Det særlige ved en udviklingsplan er, at den samler og udstikker retning for alle de parter, der i det daglige påvirker og/eller arbejder med turismen: Kommunerne, destinationerne, regioner, statslige myndigheder og ikke mindst erhvervsvirksomheder og attraktioner.

Endelig handler udviklingsplanen om, at kommunerne ønsker at lægge en langsigtet strategi for, hvordan udviklingen af turismen skal være, hvor man balancerer hensyn til natur og bæredygtighed, principper om kvalitet med en ambition om vækst og positiv udvikling af levende bysamfund.

Hvordan har udviklingen været på Vestkysten?

Målt i antal overnatninger har Vestkysten de seneste år oplevet pæn vækst i antallet af overnatninger på i gennemsnit 4 pct. årligt, hvilket ligger lidt over gennemsnittet for hele Danmark (3,8 pct. årlig gennemsnitlig vækst siden 2008). Ser vi tilbage til 2008 har udviklingen været mere moderat: Der har været en årlig gennemsnitlig vækst på 1,3 pct. på Vestkysten, hvilket ligger under gennemsnittet for hele Danmark (hvor væksten i gennemsnit har været årligt 1,8 pct.). Udviklingen dækker over store forskelle mellem de enkelte kommuner. Det er de sydlige og midterste kommuner, der har trukket væksten med flere tyskere i lejet feriehus. De nordlige kommuner ligger på niveau med eller under 2008. Dette skyldes større afhængighed af de skandinaviske markeder og campingturismen, som er nedadgående.

Hvilke udfordringer på Vestkysten skal udviklingsplanen løse?

Til grund for arbejdet med udviklingsplanen er gennemført en omfattende kortlægning og analyse af turismen på Vestkysten, som peger på følgende udfordringer:

  1. Ensidig overnatningskapacitet og manglende investeringer i udvikling af overnatningskapacitet. Vestkysten er meget afhængig af feriehusturismen, som står for 66 pct. af alle overnatninger, hvilket begrænser appellen til nye målgrupper. Dertil kommer, at en stor del af husmassen er fra før 1980 (54 pct.) eller består af små huse (75 pct. er under 100 m2). Der er en særlig problemstilling med campingturismen, som stagnerer og som med en kapacitetsudnyttelse på i gennemsnit 16 pct. på Vestkysten er kendetegnet ved overkapacitet og manglende fornyelse.
  2. Sæsonen er flere steder for kort til, at der fra privat side investeres i oplevelser, overnatning, restauranter og butiksliv.
  3. For få kommercielle kystnære oplevelser og svag infrastruktur i kystbyer. I forhold til de unikke natur- og landskabskvaliteter, der er ved Vestkysten, og set i forhold til de høje krav, turisterne stiller til oplevelser, aktiviteter og kortferieophold, er der i dag relativt få kommercielt baserede oplevelsestilbud, og infrastrukturen omkring byrum, rekreative stier, toiletter osv. er svag.

Udfordringerne medfører et lavt døgnforbrug fra turisterne og en lav grad af investeringer i fornyelser.

Endelig er det en udfordring for Vestkysten, at den internationale konkurrence skærpes markant. Der investeres massivt i kystbyer langs den nordtyske Nordsø- og Østersøkyst.

Udviklingsplanen skal skabe vækst – hvad er det mere præcist for en udvikling af turisme, udviklingsplanen skitserer?

Turismevolumen er i dag koncentreret omkring to knudepunkter i Nordjylland og omkring Varde og Ringkøbing-Skjern Kommuner. Disse områder kan bære betydelig vækst i turismen, men flere områder skal frem mod 2025 bringes mere i spil. Udviklingsplanen lægger derudover op til en balanceret turismeudvikling, som har fokus på udvikling af levedygtige lokalsamfund og respekt for naturen og de åbne kyster, som er Vestkystens store trækplaster. Den største vækst skal ske i forbrug, ved at vi får tiltrukket nye målgrupper med øget forbrug og turister, der kommer på andre tidspunkter af året.

Natur spiller en stor rolle, hvad gør I for at beskytte naturen?

Det er et grundprincip i planen, at byudviklingen skal koncentreres i og omkring allerede bebyggede områder, mens naturen skal friholdes. Åbne kyster og større områder med fri natur og rigt dyreliv er et grundlag for lokalsamfundene OG for turismen. De unikke naturkvaliteter skal bevares og beskyttes, samtidig med at naturen tilgængeliggøres via bedre adgang til naturen, stisystemer, grundlag for kommercielle oplevelser, der giver øget forbrug hos turisterne.

Hvorfor fokus på kysten, hvad med områderne inde i landet?

Kysten er vores stærke kort, og det er man enige om på tværs af de 11 kommuner. Men hele princippet er, at kan vi få endnu flere til at få øjnene op for feriemulighederne på selve Vestkysten, vil det også komme virksomheder længere inde i landet til gode, og dermed øge den samlede omsætning op langs hele det nordlige, vestlige og sydlige Jylland.

Hvordan er de feriesteder udvalgt, hvor udviklingen skal fokuseres omkring?

Planen peger på 18 stærke feriesteder og kystbyer, hvor der skal ske en særlig udvikling. Stederne er valgt, fordi de enten i dag har en stor kritisk masse og var en del af de feriesteder, som Videncenter for Kystturisme i sin tid arbejdede med. Derudover er en række nye blevet prioriteret, fordi de vurderes at have et stort potentiale også på kort sigt, typisk som mere niche-prægede feriesteder.

Et feriested er defineret som et sted med bymæssig bebyggelse, der har en veludviklet turisme og knytter sig til kysten. Feriestedet er prioriteret fra kommunens side, har en udbygget turismeinfrastruktur og opfattes både af lokale og besøgende som en destination.

En væsentlig andel af feriestedets erhvervsmæssige aktivitet relaterer sig til turisme. Feriestedet råder over en væsentlig overnatningskapacitet og har en periferi af turismerelateret bebyggelse og aktivitet uden for det funktionsmæssige centrum.

Hvem er ansvarlig for at implementere planen?

Planen har først og fremmest karakter af at være en overordnet strategisk ramme, som hver enkelt kommune kan læne sig op ad i den konkrete lokalplanlægning, og som turismevirksomheder kan arbejde ud fra. De primære aktører, der skal realisere planen er 1) kommunerne selv individuelt og i fællesskab, 2) virksomhederne, 3) Dansk Kyst- og Naturturisme og andre parter, fx VisitDenmark, destinationer, de vestdanske regioner, foreninger, fonde mv. Endelig er lodsejere en vigtig spiller i realiseringen af planen – her står Naturstyrelsen som en vigtig samarbejdspartner som ejer af ca. halvdelen af al jorden på Vestkysten.

Der ligger et stort arbejde forude. Hvad er næste step? Hvilke konkrete initiativer følger som led i implementeringen af planen?

Som direkte opfølgning på planen er konkrete initiativer i gang, finansieret af kommunerne i samarbejde med bl.a. Dansk Kyst- og Naturturisme, Realdania, VisitDenmark, de vestdanske regioner og destinationerne:

  • En fælles Vestkystfortælling, brand og digitale oplevelsesspor til brug for stærkere synliggørelse af oplevelser langs hele Vestkysten. Udvikling og styrkelse af fysiske ruter langs kysten og en stærkere markering af signaturoplevelser og wayfinding.
  • Et program for udvikling af udvalgte stærke feriesteder og destinationer langs Vestkysten. Programmet støtter strategisk-fysiske investeringsplaner i udvalgte feriesteder og samarbejdsprojekter mellem feriestederne i vækstprojekter. Desuden indsamler programmet bedre viden om turisters adfærd.
  • Et samarbejde om tiltrækning af investorer til Vestkysten, som primært koordineres af Dansk Kyst- og Naturturisme.

Hvilken rolle har regeringen og nationale myndigheder?

Fra national side er der en vigtig opgave med at skabe gode rammer for udviklingen af turismen på Vestkysten. Der er taget en del positive skridt med den moderniserede planlov, øget bundfradrag ved udlejning af feriehuse og flere midler til markedsføring af kyst- og naturturisme. Endelig skabes der fra national side med den nye erhvervsfremmestruktur stabile rammer for indsatsen med etablering af stærke destinationer og en opbakning til Dansk Kyst- og Naturturisme, som skal være med til at implementere vestkystplanen.

Dialogen med det nationale niveau vil fortsætte og bl.a. omhandle muligheden for udvikling af de 18 feriesteder inden for planlovgivningen, bedre adgang til kapital, muligheden for at etablere nye forsøgsprojekter, udmøntningen af bytteordningen for arealer til sommerhuse, ændringer af campingreglementet mv. Endelig skal der være et tæt samarbejde med Naturstyrelsen om adgangen til naturoplevelser.